Logo
0 ks
za 0,00 EUR
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
facebook
REKLAMAČNÝ PORIADOK

Článok I
Všeobecné ustanovenia


 1. Tento reklamačný poriadok upravuje postup spoločnosti Mya Design, s.r.o. so sídlom Račianska 155, 831 05 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 45 669 015 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. : 66729/B, (ďalej len „Predávajúci") a kupujúceho (ďalej len „Kupujúci") pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru zakúpeného na Myafashion.sk a práva a povinnosti Kupujúceho a Predávajúceho (Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len „Zmluvné strany") s tým súvisiace.
 2. Postup Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru zakúpeného na Myafashion.sk ako aj úprava práv a povinností Zmluvných strán s tým súvisiacich sa riadi podľa § 619 až § 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 3. Postup Kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru zakúpeného na Myafashion.sk ako aj úprava práv a povinností Zmluvných strán s tým súvisiacich sa riadi podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení .
 4. Kupujúci potvrdzuje odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, že sa oboznámil s reklamačným poriadkom Predávajúceho a bezvýhradne s ním súhlasí. Okamihom odoslania elektronickej objednávky Predávajúcemu sa reklamačný poriadok stáva pre Kupujúceho záväzným.


Článok II
Kontrola tovaru pri prevzatí


 1. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom - kuriérskou službou protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.
 2. Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí.
 3. Ak Kupujúci zistí nekompletnosť tovaru alebo akékoľvek poškodenie tovaru spôsobené prepravou, ktoré sa neprejavuje vonkajším poškodením obalu, je povinný reklamáciu bezodkladne, najneskôr však do dvoch dní od prevzatia zásielky, uplatniť u Predávajúceho. Inak sa dodávka považuje za kompletnú a bez závad a reklamácie z tohto titulu nebudú akceptované.
 4. Kupujúci je povinný Predávajúcemu reklamovať vady tovaru zakúpeného na Myafashion.sk bez zbytočného odkladu podľa podmienok uvedených v príslušných ustanoveniach zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

 

Článok III

Odstúpenie od zmluvy 1. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy v  nasledujúcich prípadoch:

  1.1    Odstúpenie od kúpnej zmluvy v 14-dňovej lehote

  Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. Kupujúci v tomto prípade neuhrádza manipulačný poplatok v súvislosti s odstúpením od kúpnej zmluvy. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci len v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný. Predávajúci vráti Kupujúcemu tovar v hodnote zníženej o poštovné náklady ak ich Kupujúci pri kúpe nehradil ako samostatnú položku.

  1.2    Kupujúci vracia tovar, ktorý si neobjednal

  V prípade, ak Kupujúci zistí, že tovar, ktorý si objednal, nezodpovedá tovaru, ktorý prevzal, Kupujúci má právo vrátiť tovar Predávajúcemu max. do 14 dní od prevzatia tovaru Kupujúcim. Kupujúci neuhrádza manipulačný poplatok za náklady, ktoré vznikli Predávajúcemu v súvislosti s vrátením tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci, čo predstavuje sumu 3,45 EUR poštovné a balné.

  1.3    Kupujúci požaduje zámenu tovaru v dôsledku nevyhovujúcich parametrov tovaru (veľkosť alebo farba tovaru)

  V prípade, ak Kupujúci zistí, že tovar, ktorý si objednal, mu nesedí z dôvodu nevyhovujúcej veľkosti a/alebo farby, má právo vrátiť prevzatý tovar a požadovať jeho výmenu za tovar inej farby a/alebo inej veľkosti, max. do 7 dní od prevzatia tovaru Kupujúcim. Výmenu tovaru je možné uskutočniť iba v prípade, ak to umožňujú skladové zásoby Predávajúceho. V opačnom prípade sa má za to, že Kupujúci odstúpil od kúpnej zmluvy a bude sa postupovať podľa bodu 1.1 alebo 1.2 tohto článku.

  Kupujúci neuhrádza manipulačný poplatok za náklady, ktoré vznikli Predávajúcemu v súvislosti s vrátením tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci, čo predstavuje výšku poštovného.Predávajúci dodá zamenený tovar Kupujúcemu do 30 dní od dňa prevzatia tovaru Predávajúcim.

  1.4    Kupujúci si uplatňuje právo vyplývajúce zo zodpovednosti Predávajúceho za vady predaného tovaru ( poškodený tovar).


 2. Kupujúci je povinný spolu s reklamovaným tovarom uviesť aj nasledujúce údaje:

  2.1    Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno/meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, kontakt (telefón a e-mailová adresa); 
  2.2    Adresa miesta, kam bol tovar dodaný 
  2.3    Adresa, na ktorú má byť dodaný vymenený tovar, v prípade výmeny tovaru;
  2.4    Číslo elektronickej objednávky;
  2.5    Dátum vystavenia elektronickej objednávky;
  2.6    Dátum prevzatia tovaru Kupujúcim;
  2.7    Popis tovaru, ktorý Kupujúci žiada zameniť a popis zameneného tovaru s uvedením kódu, farby, veľkosti, množstva a ceny tovaru a spôsob zabalenia tovaru;
  2.8    Názov a číslo bankového účtu Kupujúceho a názov a kód banky, v ktorej je účet vedený;
  2.9    Dátum a podpis Kupujúceho.
 3. Ak údaje nie sú kompletne vyplnený (ďalej len „Požadované doklady"), Predávajúci vyzve telefonicky alebo e- mailom Kupujúceho na doplnenie chýbajúcich údajov alebo priloženie chýbajúcich Požadovaných dokladov. Predávajúci si zároveň bude účtovať manipulačný poplatok vo výške 6 EUR záhŕňajúci náklady, ktoré Predávajúcemu vznikli v dôsledku neúplných alebo nepriložených Požadovaných dokladov.
 4. Ak sa Predávajúcemu nepodarí opakovane telefonicky dovolať Kupujúcemu a/alebo Kupujúci nereaguje na e-mailovú výzvu Predávajúceho do 7 dní od prevzatia Požadovaných dokladov Predávajúcim, Predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetného vrátenia/zámeny/reklamácie a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho naspäť Kupujúcemu na adresu uvedenú vo Požadovaných dokladoch.
 5. Ak spolu s vyplnenými Požadovanými dokladmi nie je priložený tovar, ktorý je predmetom vrátenia /zámeny/ reklamácie, Predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej záležitosti.
 6. Tovar, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie musí byť kompletný, nepoužitý, nepoškodený a v pôvodnom nepoškodenom obale. Tovar nesmie javiť na sebe známky používania. Všetky štítky, cenovky a iné značenia tovaru musia byť na pôvodnom mieste a nesmú byť z tovaru odstránené. Kupujúci je povinný poistiť tovar, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie znáša Kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru Predávajúcim.
 7. Kupujúci je povinný kompletne vyplnené Požadovanémi doklady doporučene poslať spolu s tovarom, ktorý je predmetom vrátenia /zámeny/ reklamácie na adresu sídla Predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný Kupujúcim na dobierku.
 8. Celková suma za tovar, ktorý bol vrátený Predávajúcemu v súlade s týmto RP, znížená o manipulačný poplatok/poplatky, v prípadoch ustanovených v tohoto RP, bude prevedená na účet Kupujúceho uvedený v Požadovaných dokladochi a to do 30 dní odo dňa prevzatia kompletne vyplnených Požadovaných dokladov a s tovarom, ktorý sa vracia z dôvodu uvedeného v bode 1.1, 1.2, 1.3 a 1.4 tohto článku.

 

Súvisiace informácie:

VRÁTENIE A VÝMENA

Vrátenie a výmena tovaru

Ak nebudete s tovarom spokojný, môžete ho bez udania dôvodu vrátiť do 14 dní odo dňa prevzatia, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 7 Zákona č.102/2014 Z.z.. V rámci tejto lehoty máte právo tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Ako kupujúci ste zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru. Kúpna cena Vám bude vrátená prevodom na Váš bankový účet do 14 dní odo dňa doručenia tovaru (alebo preukázania že ste nám tovar odoslali) a doručením formulára na odstúpenie od zmluvy. Toto neplatí ak si dohodneme vyzdvihnutie tovaru osobne, alebo prostredníctvom nás poverenej osoby.

Postup:

1. Pred vrátením tovaru nám pošlite vyplnený formulár na odstúpenie od zmluvy (stiahnuť vo formáte PDFstiahnuť vo formáte Word),

2. Tovar posielajte na adresu: Mya Design s.r.o., Račianska 109/B, 831 02 Bratislava

 • nepoužívaný
 • nepoškodený
 • kompletný (vrátane visačky a pod.)
 • spolu s dokladom o kúpe
 • podľa možnosti v pôvodnom obale

Odporúčame zásielku poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme.

3. Kúpnu cenu tovaru Vám vrátime prevodom na Vami určený bankový účet (pokiaľ sa spolu nedohodneme inak), a to najneskôr do 15 dní v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona.

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou (tovar bol používaný, poškodený alebo neúplný), uhradí kupujúci predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.

Kontaktujte nás

telefón od 10:00 - 17:00

+421 948 411 855

info@myafshion.sk

Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk